bgobqvi
http://www.bgobqvi.es/ads.html
Общи Условия и Правила за ползване на сайта за обяви "bgobqvi.es"

Моля, прочетете внимателно настоящите Oбщи условия за използване, преди да използвате сайта "bgobqvi.es"
Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и "bgobqvi.es", с който получавате правото да използвате услугите на сайта за лични и търговски цели. Чрез потвърждаването им, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.
 
I. Основни понятия
 
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
 
1. „ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо или юридическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
 
2. „УСЛУГА/И" на сайта включват:
 - достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
 - публикуване на обяви в сайта;
 - създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация;
 - възможност за даване на оценки на обяви и портебители.
 
3. „ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което "bgobqvi.es" се намира в договорни отношения.
 
4. „ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на Интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

II. Правила относно създаване на потребителски профили:
 
5. Разрешен е до един потребителски профил на физическо лице или фирма.
 
5.1. При наличие на два или повече профила на едно лице или фирма, профилите се редуцират до един. При изтриване, се заличават всички съпътстващи профилът данни - обяви, контактна информация и др.
 
5.2. Изтриват се профили, създадени за заобикаляне на ограничения, наложени от сайта, върху потребител или рубрика.
 
III. Правила относно публикуването и съдържанието на обявата:
 
6. НЕ СЕ ПРИЕМАТ (ПРЕМАХВАТ СЕ) ОБЯВИ:

6.1. Обяви с един и същи текст, публикувани в различни категории.
6.2. Които съдържат некоректна или погрешна информация.
6.3. Които съдържат телефони с добавена стойност.
6.4. Които не съответстват или частично не съответстват с конкретния раздел на сайта.
6.5. Които съдържат лични данни (ЕГН, НИЕ, копие от паспорт, лична карта или друго).
6.6. За които се получават множество жалби.
6.7. Които имат противозаконно, противоречащо на моралните норми, оскърбително текстово или графично съдържание.
6.8. Които съдържат политически материали с агитационни цели и др.
6.9. Които съдържат информация, включваща серийни номера на софтуерни продукти, както и всяка друга, за която нямат законно право.
6.10. Които съдържат информация представляваща търговска, служебна или друга тайна.
6.11. Които съдържат специални символи, излишни интервали, точки и пр. препинателни знаци, набор на еднакви или безсмислени букви, а също така и текст, който не се отнася към съдържанието на обявата.
6.12. Без точно и детайлно описание на предлаганата стока, услуга, дейност или работа.
6.13. Които съдържат повече от един брой предлагани услуги или стоки, или съобщения от общ характер.
6.14. В които са попълнени неправилно задължителните полета.
6.15. С цена или характеристики, различни от упоменатите в обявата.
6.16. Със снимки или графика, които не съответстват на конкретното предложение, съдържащо се в текста на обявата.
6.17. Които по какъвто и да е начин нарушават Авторските права и запазени търговски марки.
6.18. Предлагащи стоки и услуги, обект на лицензиране, освен ако обявата не съдържа точна контактна информация за компанията и номера на лиценза на съответния продукт. (касае се за серийни номера на софтуер, незаконно препродаван от частни лица или фирми)
6.19. Предлагащи тютюневи изделия, алкохол (с изключение на бутиков / колекционерски), прекурсори, медикаменти с контролен режим, наркотични вещества, човешки органи, опасни вещества, а също така стоки без необходимия сертификат, съответстващ на нормите на EC.
6.20. Обяви на Интернет магазини, в които не е упомената конкретната стока, предмет на обявата.
6.21. Със снимки или графика, съдържащи логотипове, реклама или идентификатори на други сайтове.
6.22. Които съдържат множество правописни грешки.
6.23. Които не са изписани на кирилица.
6.24. Обяви, които са ориентирани към събирането на информация за Потребителите.
6.25. Заплащането за Премиум/Спешно обява НЕ гарантира публикуването на обявата в "bgobqvi.es", ако тя не отговаря на Общите условия.

7. Към всяка обява имате право да прикачите до 6 снимки с размери не по-големи от 590 px. X 590 px.

8. При надвишаване на размера на снимките същите се преоразмеряват автоматично до необходимите размери, но е възможно да се изгуби част от показаното в тях. За съкратен преглед на обявите сайтът автоматично изработва малки изображения.

9. "bgobqvi.es" премахва всички обяви, съдържащи нарушения на Правилата, изброени в т.6. В случай на груби или повторни нарушения, контактните данни на Потребителя се поместват в специален Списък на ограниченията за публикуване на обяви.

10. Стойността за публикуването на премахнати платени обяви не се възстановява.

11. "bgobqvi.es" си запазва правото да изтрива обяви, ако прецени, че предоставената в тях информация е невярна, неточна, непълна или цели недобронамерени действия към други лица.
 
IV. Отговорност и ограничение на отговорността:
 
12. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото законодателство, без гаранция от страна на "bgobqvi.es" за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
 
13. "bgobqvi.es" прави всичко възможно, за да поддържа в сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.
 
14. "bgobqvi.es" не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с публикуваните обяви, употребата или невъзможността за употреба на този сайт.
 
15. "bgobqvi.es" не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
 
16. "bgobqvi.es" не носи никаква отговорност за условията на покупко-продажба, доставка и други уговорки, които се осъществяват между потребителите.
 
17. "bgobqvi.es" има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 
18. Потребителят (подателят на обява) носи пълната материална и друга отговорност за съдържанието на подадената от него обява, както пред сайта за обяви "bgobqvi.es", така и пред трети лица, в случаите на нарушаване на правилата на сайта за обяви, на законодателството на Кралство Испания, на авторските права и право на собственост, на правата на търговска марка и знак, както и в случаите на причинени имуществени или морални щети и неудобства на трети лица.
 
V. Конфиденциалност
 
19. По Закона за защита на личните данни "bgobqvi.es" е администратор на личните данни предоставени от подателят на обявата.

20. С факта на публикуване на лични данни от физическо лице се приема, че физическото лице е дало съгласието си за обработване на личните му данни, включително и да се предоставят на трети лица, при ограниченията и съгласно разпоредбите на ЗЗЛД.
 
21. Всеки потребител декларира, че е съгласен цялата информация, въведена от него в сайта, извън изрично посочената, да бъдат достъпни за останалите потребители.
 
22. В сайта се публикуват и обработват лични данни само ако те са предоставени доброволно от физическото лице. "bgobqvi.es" не извършва проверка относно доброволността или верността на публикувани лични данни. В случай че в сайта се съдържат лични данни, които физическото лице не е предоставило доброволно, или лични данни, които не са достоверни, то следва да бъдем уведомени незабавно.
 
23. "bgobqvi.es" може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).
23.1. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.
23.2. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до "bgobqvi.es" на посочения адрес или e-mail за контакти.
 
24. Промяна на лични данни, публикувани в сайта, е допустима само от лицето, за което се отнасят.
 
25. В качеството си на администратор на лични данни, "bgobqvi.es" се ангажира да:
25.1. вземе технически мерки за защита срещу неразрешен достъп до лични данни на потребител на сайта;
25.2. осигури техническа възможност за въвеждане, промяна, допълнение и изтриване на лични данни от потребител на сайта;
25.3. спазва разпоредбите на ЗЗЛД и другите нормативни актове, приложими в Кралство Испания и относими към защитата и обработването на лични данни, при обработката на лични данни;

26. При регламентирано изискване, идентификационните данни и архивът с действията на Потребителя се предоставят на органите на реда и/или съдебните власти в писмен или електронен вид.
 
VI. Авторски права
 
27. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото законодателство.

VII. Промени
 
28. "bgobqvi.es" си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото испанско законодателство.

 
За повече информация и контакт с нас на посочения e-mail: info@bgobqvi.es